5 Ιανουαρίου 2015

Examens pour le certificat de connaissance de la langue grecque. Εξετάσεις πιστοποιίησης επάρκειας της ελληνομάθειας.

Panhellenic Post - The Online Newspaper of Hellenism 
http://PanhellenicPost.com

Examens pour le certificat de connaissance de la langue grecque
Les examens auront lieu : les 19, 20 et 21 mai 2015
au LYCÉE THIERS à MARSEILLE*
5, place du Lycée 13001 MARSEILLE (métro Noailles)
Les inscriptions seront reçues : à partir du 2 février et jusqu’au 20 mars 2015
Renseignements : LYCÉE THIERS
Section de Grec Moderne

( Ioanna MOUSSIKOUDI )
Tél : 06 01 93 76 43
Email : imoussikoudi@gmail.com
* Le centre d’examens pour l’obtention du certificat de connaissance de la langue grecque jusqu’alors situé à l’Université de Provence
(Aix-Marseille I) se trouve désormais au LYCÉE THIERS au centre-ville de Marseille.
Le certificat de connaissance de la langue grecque est un diplôme reconnu par l’Etat grec qui valide et certifie les connaissances en Grec moderne en tant que langue étrangère, conformément aux niveaux du Cadre européen de référence pour les langues. Ces niveaux se décomposent ainsi :
A1 > Utilisateur élémentaire / niveau initial ou de découverte
A2 > Utilisateur élémentaire / niveau intermédiaire ou usuel
B1 > Utilisateur indépendant / niveau seuil
B2 > Utilisateur indépendant / niveau avancé
C1 > Utilisateur expérimenté / niveau autonome
C2 > Utilisateur expérimenté / niveau maîtrise.
Les niveaux A1, A2 et B1 comprennent quatre épreuves : compréhension de l’oral, compréhension des écrits, production orale, production écrite. Les niveaux B2, C1 et C2 comprennent également l’épreuve écrite de l’utilisation de la langue.Un candidat peut se présenter la même année aux examens d’un ou plusieurs niveaux s’il s’est acquitté des frais d’inscription correspondants.
Εξετάσεις πιστοποιίησης επάρκειας της ελληνομάθειας

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 19, 20 και 21 Μαΐου 2015
στο Λύκειο THIERS στη ΜΑΣΣΑΛΙΑ* 5, place du Lycée 13001 MARSEILLE (métro Noailles)
Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές από τις 2 Φεβρουαρίου ως τις 20 Μαρτίου 2015
Πληροφορίες : LYCÉE THIERS
Τομέας Νέων Ελληνικών

( Ιωάννα ΜΟΥΣΙΚΟΥΔΗ )
Τηλ : 06 01 93 76 43
Ηλεκτρονική διεύθυνση :imoussikoudi@gmail.com
* Το εξεταστικό κέντρο για την απόκτηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας που λειτουργούσε στο Aix-en-Provence (Université de Provence /Aix-Marseille I) θα λειτουργεί στο εξής στο Λύκειο THIERS στο κέντρο της Μασσαλίας.
Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας είναι ένα δίπλωμα αναγνωρισμένο από το ελληνικό Κράτος το οποίο επικυρώνει και πιστοποιεί τη γνώση των νέων ελληνικών ως ξένη γλώσσα, σύμφωνα με τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Τα επίπεδα αυτά είναι τα εξής :
A1 > Βασικός χρήστης / στοιχειώδης γνώση
A2 > Βασικός χρήστης / βασική γνώση
Β1 > Ανεξάρτητος χρήστης / μέτρια γνώση
Β2 > Ανεξάρτητος χρήστης / καλή γνώση
Γ1 > Ικανός χρήστης /πολύ καλή γνώση
Γ2 > Ικανός χρήστης / άριστη γνώση
Τα επίπεδα Α1, Α2 και Γ1 περιλαμβάνουν εξετάσεις σε τέσσερις δεξιότητες : κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου. Τα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 περιλαμβάνουν επίσης την γραπτή εξέταση στη χρήση γλώσσας. Οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν την ίδια χρονιά σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, εφόσον έχουν καταβάλει τα ανάλογα εξέταστρα.
Για περισσότερες πληροφορίες:http://www.greeklanguage.gr/certification/node/3