20 Απριλίου 2017

Diana Shipping: Ψάχνει κεφάλαια για εξαγορά πλοίων

Η Diana Shipping, η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου, θα προχωρήσει σε δημόσια προσφορά μετοχών ύψους 70 εκατομμυρίων δολαρίων, για να χρηματοδοτήσει το κόστος απόκτησης επιπλέον πλοίων ξηρού χύδην.Η εταιρεία ανέφερε ότι οι εξαγορές περιλαμβάνουν δύο κατασκευής 2013 Post-Panamax και ένα κατασκευής 2013 Kamsarmax πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην που η Diana Shipping συμφώνησε να αγοράσει από τρίτους. Οι συναλλαγές αυτές υπόκεινται σε έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο.
Όσα από τα καθαρά έσοδα από την προσφορά δεν χρησιμοποιηθούν για εξαγορές πλοίων θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η εταιρεία ενημέρωσε ότι προτίθεται να χορηγήσει στους ανάδοχους το δικαίωμα υπερ-κατανομής για μια περίοδο 30 ημερών από τη λήξη της προσφοράς για να αγοράσουν μέχρι και 10,5 εκατομμύρια δολάρια κοινών μετοχών επιπλέον.
Ως μέρος της προσφοράς, εταιρείες συνδεδεμένες με τον Συμεών Παληό, Διευθύνον Σύμβουλο της εταιρείας και Πρόεδρο, στελέχη και ορισμένοι διευθυντές, έχουν συμφωνήσει να αγοράσουν περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια των κοινών μετοχών στη δημόσια τιμή προσφοράς.
Οι Wells Fargo Securities, LLC και Clarksons Platou Securities, Inc. ενεργούν από κοινού ως διαχειριστές του βιβλίο προσφορών και η BNP Paribas Securities λειτουργεί ως συν-διαχειριστής.
enaytilia