25 Ιουνίου 2009

Α.Θ.Π ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣἸούνιος 2009
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον, μετά τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῆς ἐν Τορόντο Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Ἀκαδημίας, καί ἄλλων ἐκ Καναδᾶ προσκυνητῶν. Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ. Tόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Πρέσβυν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφημίας, ἐκ Ξάνθης. Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μουχτάρην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν. Τόν Ἐντιμ. κ. Karl Wellner, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Deborah Norville, Τηλεπαρουσιάστριαν, ἐξ Η.Π.Α. . Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Νταμάγκαν, Ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν. Τόν Ἐντιμ. κ. Yakup Ayan, Ἀστυνομικόν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐκθέσαντα Αὐτῷ τά τῶν ἐργασιῶν τῆς προσφάτως ὑπό τήν προεδρίαν αὐτοῦ συνελθούσης ἐν Γενεύῃ Δ’ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Διοκλείας κ. Κάλλιστον, ἐξ Ὀξφόρδης. Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξάνθης, ἐν Νέας Ὑόρκης. 35μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Μετεώρων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μποτίνη.Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Παΐσιον Κοκκινάκην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Νικόλαον Λυμούρην, Καθηγητήν, ἐξ Ἀθηνῶν. Τόν Ἐντιμ. κ. Sergio Valzania, Γεν. Διευθυντήν τοῦ Ἰταλικοῦ Ραδιοφώνου RΑΙ 2, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.Ὅμιλον Ἀστυνομικῶν-μελῶν τῆς τοπικῆς διοικήσεως Δράμας τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Σκάρλιου, Προέδρου αὐτῆς. * * * Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γαβριήλ Παπανικολάου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Τρισεύγενης Γιαννοπούλου, μητρός τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου Γ’, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού τοῦ Δήμου Ἁγίας Παρασκευῆς, τήν 19ην Ἰουνίου.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης Ἰουνίου. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς Δάρρα, ᾀοιδοῦ, τῇ συμμετοχῇ τῆς ὀρχήστρας τῆς Συγχρόνου Μουσικῆς τῆς ΕΡΤ, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀνδρέου Πυλαρινοῦ. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, 14ην ἰδίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐλλογ. κ. Χρῆστος Φωτιάδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνθείς ἰδιαιτέρως πρός τούς ἐκκλησιασθέντας ὁμίλους προσκυνητῶν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. * * *Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλίππου Χαμαργιᾶ καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἀθανασίου Σιψᾶ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Παναγιωτοπούλου, Προέδρου τοῦ Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου Μεσσηνίας. Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Νεκτάριον Κωτσάκην καί κ. Εἰρηναῖον Σωτηρόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν. Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Αἰμιλιανόν Παπαδάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας, κ. Χρυσόστομον Χρυσόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί κ. Χερουβείμ Μεστούσην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Περιστερίου.Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Στυλιανόν Κυριάκου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Ρουμελιώτη, Προέδρου τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς . Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Teimuraz Tatarishvili, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Γεωργίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν. Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Καρακάσην, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τοῦ Ὀρφανοτροφείου Πριγκήπου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου, ἐντεῦθεν. Τήν Εὐγεν. κ. Σόφην Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, Ἀντιδήμαρχον Ἀθηναίων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Πηλιχοῦ, Συμβούλου τοῦ Δήμου Ἀθηναίων. Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Πέτρον Ν. Μαλίταν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Ζησάκη, Ἰατρούς, ἐξ Ἀθηνῶν. Τόν Ἐλλογ. κ. Πρόδρομον Ἀντωνιάδην, Θεολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 50μελῆ ὅμιλον Ἀξιωματικῶν τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Μιχαλοπούλου, Ἀντισμηνάρχου, ἐκ τοῦ Νομοῦ Μαγνησίας. Τήν Ἕνωσιν Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ Νομοῦ Πέλλης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Στούμπου, Ταξιάρχου ἐ. ἀ. . Τήν Εὐγεν. κ. Κορίναν Γραφανάκη, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν. Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἠλιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Τίνας, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Δανάης, ἐντεῦθεν. Τήν Εὐγεν. κ. Σταυρούλαν Α. Νικολαντῆ, ἐξ Ἀθηνῶν. Τόν Ἐντιμ. κ. Batu Aksoy, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. Ὅμιλον ἐκ τοῦ Βιοτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.Ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τοῦ ἐν Illinois Η.Π.Α. Wheaton College, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Nicholas Perrin, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ. Ὅμιλον ἐκπαιδευτικῶν καί μαθητῶν ἐξ Ὀρεστιάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀσημένιας Καλογεράκη, Σχολικῆς Συμβούλου. Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἀνανᾶν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ναταλίας Νιζάμ, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν. Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: Τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexander Krivenko, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 12ην Ἰουνίου.Τό παρατεθέν ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς γεῦμα πρός τιμήν τῶν σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τό Σάββατον, 13ην ἰδίου. Τήν τελεσθεῖσαν λειτουργίαν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ πανηγυρίζοντι ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας. Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Λεωνίδου καί Ἀθανασίας Βρακᾶ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 14ην ἰδίου.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προήγαγε τόν μέχρι τοῦδε Πανοσιολ. Τριτεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέαν εἰς Δευτερεύοντα, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τά ἐπί τούτῳ σέβη καί τάς εὐγνώμονας υἱϊκάς εὐχαριστίας του. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ’ αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Ἀλαχούζου, Ἐπιχειρηματίου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Diane, καί τῆς Ἐλλογ. Δρος Ulla Hanrath, ἐξ Η.Π.Α. .Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον, ἐπί κεφα-λῆς πολιτειακῶν παραγόντων ἐκ τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ. Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Λαφτσῆ, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ. Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμβροσίου Σταμπλιάκου. Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πατρῶν κ. Χρυσόστομον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ’ αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως. Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, ἐκ προσώπου τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χανίοις Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Θωμαδάκη. Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας. Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σικάγου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς.Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος. Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος. Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Βόλῳ Ἐνορίας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ. Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πλάτωνα Κρικρῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰγνάτιον Μουρτζανόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου. Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, μετ’ ἀδελφῶν αὐτοῦ. Τόν Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Χρηστίδην, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀργεντινῇ. Τήν Εὐγεν. κ. Μαριάνναν Ζιμπάρα, Γραμματέα τοῦ παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκ Βρυξελλῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Τεάζη.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μακαρίου Γρινιεζάκη, ἐκ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης. Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Νικόδημον καί Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον, μετά μελῶν τῆς ἐν Ἀθήναις «Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης», ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Βασιλείου Ἀναγνωστοπούλου, Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας-Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ, εἰς οὕς παρέθεσε γεῦμα ἐν τῷ ἐν Πικριδίῳ ἑστιατορίῳ Halat. Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ναθαναήλ Συμεωνίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, τ. Λυκειάρχην, ἐντεῦθεν. Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Bozidar Dimitrov, Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου Βουλγαρίας, κ. Yordan Dimitrov Dinev, Ἐπιχειρηματίου, καί κ. Marin Pelchev, Στελέχους τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας ταύτης. Τόν Ἐξοχ. κ. Ἄδωνιν Γεωργιάδην, Βουλευτήν Ἀθηνῶν τοῦ Κόμματος ΛΑ.Ο.Σ., μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας Καραγιαννίδου. Τήν Ἐξοχ. κ. Αἰκατερίναν Παπακώστα, Βουλευτήν τῆς Β’ Περιφερείας Ἀθηνῶν τοῦ Κόμματος Νέα Δημοκρατία, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Σιδηροπούλου, Ταξιάρχου, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Κωνσταντίνου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Καπουκρανίδου, Ἀντισυνταγματάρχου, Στελέχους τοῦ ἐνταῦθα κλιμακίου τοῦ ΝΑΤΟ. Τάς Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδραν Κουλουμπαρίτση καί κ. Ἀναστασίαν Κυρκίνη-Κούτουλα, καί τόν Ἐλλογ. κ. Ἀδάμ Ἀγγελῆν, μέλη τοῦ ἐν Ἀθήναις Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου. Ὅμιλον ἐκ τοῦ «Συνδέσμου Φίλων Ἁγίου Ὄρους Ἄθω», ἐκ Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Harald Paffrath, προέδρου αὐτοῦ. Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χαρικιόπουλον, Στέλεχος τῆς Ἕταιρείας ΓΕΦΥΡΑ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ, ἐξ Ἀθηνῶν. Tόν Ἐντιμ. κ. Cem Murat Sοfuoğlu, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.Τόν Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν. Τόν Ἐντιμ. κ. Φεδερῖκον Λαζαρίδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Δράμας.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν πανηγυρίσαντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέ- ραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 8ην Ἰουνίου, ἐν μέσῳ μεγάλης συρροῆς ἐκκλησιάσματος ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατ’ αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Ἰωάννης καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, μετά δέ τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνθείς ἰδιαιτέρως πρός τούς ἐκκλησιασθέντας μαθητάς καί ἐφετεινούς ἀποφοίτους τῶν Σχολείων τῆς Ὁμογενείας. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Ἰωάννην, ἐξ Η.Π.Α. . Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Κλήμεντα Φιλίππου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κ. Θεόφιλον Μπουγιελέκαν καί κ. Τῖτον Χορτᾶτον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπολέως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, καί κ. Ἰάκωβον Σάββα, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας. Τόν Ἐντιμ. κ. Alexander Krivenko, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, προσκαλέσαντα Αὐτόν εἰς τά ἐπικείμενα θυρανοίξια τοῦ ἐν τῷ ἐν Büyükdere θερέτρῳ τοῦ Γ. Προξενείου παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἀνακαινισθέντος ριζικῶς. Τόν Ἐλλογιμ. κ. Teuvo Laitila, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Γιοένσου Φιλλανδίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ἐκπαιδευτικῶν ἐξ αὐτῆς. Τόν Ἐντιμ. κ. Necip Sayman, Ἐπιχειρηματίαν εις Τουρκια