31 Ιανουαρίου 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ- ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Του  Σεβ. Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε Σεραφείμ (εκπροσώπου του Αλεξανδρινού Προκαθημένου κ. Θεοδώρου Β’ στην Ε.Ε.)
Μια από τις προτεραιότητες της Προεδρίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι η προώθηση υφιστάμενων  συμφωνιών  που η πλήρης υλοποίηση τους θα συμβάλει στην  επίτευξη των στόχων που έθεσε η Γενική Συνέλευση των ΗΕ για το περιορισμό της φτώχειας και της πρόσβασης του αγαθού της παιδείας για όλα τα παιδιά του κόσμου.
Η σωστή αντιμετώπιση  κοινωνικών προβλημάτων, η δωρεά παιδεία,  η προστασία των Ανρωπίνων Δικαιωμάτων, η εκδημοκρατικοποίηση  και οι πράσινες οικονομικές πολιτικές για τη προστασία του Περιβάλλοντος, έχουν πλέον σχέση με το θέμα της ασφάλειας  και της ειρήνης, όχι μόνο με τις κοινωνίες που μαστίζονται από τα παραπάνω προβλήματα, αλλά και με την  ασφάλεια της Ευρώπης και της Παγκόσμιας Κοινωνίας.
Ένα θέμα που η Κύπρος μπορεί να πρωτοστατήσει και να αναδειχθεί στο χώρο της Ευρώπης και της Παγκόσμιας Κοινωνίας  σε θέματα ενίσχυσης της  παγκόσμιας ασφάλειας είναι να προβληματίσει τους Εταίρους της  για τις ευθύνες των Χωρών Μελών για τους μηχανισμούς εφαρμογής των συμφωνιών της (να δουν ξανά το ρόλο των Κυβερνήσεων, των Εθνικών Κοινοβουλίων, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Επιτρόπων)
Μια τέτοια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αφρικανικών χωρών που πρέπει να προχωρήσει περισσότερο  η υλοποίηση της  είναι γνωστή ως η «συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού»,  όπου μέχρι τώρα οι εκάστοτε Επίτροποι για τα θέματα Παιδείας και Εκπαιδεύσεως δεν έχουν ανταποκριθεί στις προσδοκίες της Διεθνούς Κοινότητας με αποτέλεσμα  η επίτευξη των στόχων της Γενικής Συνελεύσεως των Η.Ε. να είναι αδύνατον να υλοποιηθούν.

.Η τελετή της υπογραφής διεξήχθη στο Κοτονού του Μπενίν στις 23 Ιουνίου 2000.Η διαδικασία επικύρωσης ολοκληρώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2003, όταν το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε το έγγραφο κύρωσης. Η νέα συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2003. Η νέα συμφωνία συνήφθη για 20 έτη και προβλέπεται η αναθεώρησή της κάθε πέντε έτη (άρθρο 95).
β. Παράγοντες της εταιρικής σχέσης (άρθρα 4 έως 7)
Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες της νέας συμφωνίας είναι η συμπερίληψη κεφαλαίου για τους παράγοντες της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ–ΕΕ. Οι χώρες ΑΚΕ αναγνωρίζουν τον συμπληρωματικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μη κυβερνητικοί φορείς στην αναπτυξιακή διαδικασία. Για το σκοπό αυτό, οι μη κυβερνητικοί φορείς ενημερώνονται σχετικά με (και συμμετέχουν σε) διαβουλεύσεις με θέμα τις πολιτικές συνεργασίας και τον πολιτικό διάλογο. Συμμετέχουν στην υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας και τους παρέχεται επαρκής υποστήριξη για την ανάπτυξη του δυναμικού.
γ. Πολιτικός διάλογος (άρθρα 8 έως 10)
Η συμφωνία αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα όπως τα δικαιώματα του ανθρώπου, οι δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και η χρηστή διακυβέρνηση, το εμπόριο όπλων, οι νάρκες κατά προσώπων, οι στρατιωτικές δαπάνες, η διαφθορά, τα ναρκωτικά και το οργανωμένο έγκλημα και οι εθνοτικές, θρησκευτικές ή φυλετικές διακρίσεις. Η ΕΕ παρέχει συνδρομή για την ανάπτυξη του δυναμικού προς προαγωγή της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της βελτιωμένης πρόσβασης στη δικαιοσύνη και αποτελεσματικότερων διαδικασιών επιβολής του νόμου.
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο πλαίσιο της μείωσης της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες /*COM/2002/0116 τελικό
* Πρέπει να αυξηθούν οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ιδίως για τις φτωχότερες χώρες και πληθυσμούς.
* Στο εν λόγω πλαίσιο οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες των προϋπολογισμών για την εκπαίδευση θα μπορούν να αναλαμβάνονται από την Κοινότητα υπό ορισμένους όρους.
* Οι χώρες θα πρέπει να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τους συστημάτων.
* Θα πρέπει να βελτιώσουν τη πρόσβαση προς πρωτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνοντας μέτρα για να καταστεί υποχρεωτική και δωρεάν.
* Η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων έχει πρωταρχική σημασία.
* Η σχέση μεταξύ AIDS και εκπαίδευσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
* Τα θέματα εκπαίδευσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την πρόληψη των συγκρούσεων, καθώς και κατά τις περιόδους συγκρούσεως ή που έπονται μιας σύγκρουσης, με σκοπό την προστασία των παιδιών και ιδίως των κοριτσιών.
Το φόρουμ του Ντακάρ ("Εκπαίδευση για όλους"), τον Απρίλιο 2000, επανέλαβε και διεύρυνε τη δέσμευση της διεθνούς Κοινότητας για υποχρεωτική βασική εκπαίδευση για όλους μέχρι το 2015.
* Ο αναλφαβητισμός και η φτώχεια αποτελούν σοβαρά εμπόδια για την καταπολέμηση του AIDS. Η εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο τόσο για τον περιορισμό της επέκτασης του AIDS όσο και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Οι εμπειρίες στην Ταϊλάνδη και στην Ουγκάντα δείχνουν ότι η πολιτική βούληση των κυβερνήσεων να χρησιμοποιήσουν την εκπαίδευση για την καταπολέμηση του ΑΙDS με την εισαγωγή ειδικών προγραμμάτων μελέτης του θέματος στα σχολικά προγράμματα έχει θετικές επιπτώσεις στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης αυτής της ασθένειας.
Description: Description: C:\Users\Church-\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\mitropolitis velgiou 005.jpg
Ο Μητροπολίτης Βελγίου κ. Παντελεήμων με το Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε Σεραφείμ και τον Επίσκοπο Νεαπόλεως κ. Πορφύριο στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Βρυξελλών
Description: Description: C:\Users\Church-\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\mitropolitis velgiou 002.jpg
Εθνικό πάρκο Βρυξελλών
Description: Description: C:\Users\Church-\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\mitropolitis velgiou 001.jpg
Όλοι ανησυχούν για το μέλλον της Ευρώπης εκτός τα πουλιά του Εθνικού Πάρκου των Βρυξελλών