13 Νοεμβρίου 2016

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (COP22) KI H ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (COP22) KI H ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

Του Ζιμπάμπουε Σεραφείμ Κυκκώτη


Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για τη Κλιματική Αλλαγή στο Μαράκες του Μαρόκου που ξεκίνησαν στις 7 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 18 Νοεμβρίου (COP22), δίνουν νέες ελπίδες για να προστατευθεί η Ανθρωπότητα κατο μέλλον της επιβίωσης του Πλανήτη μας.
Στην Συνδιάσκεψη συμμετέχουν Αντιπροσωπείες 197 Κυβερνήσεων, Διεθνείς Οργανισμοί και ένας μεγάλος αριθμός ΜΚΟς που ασχολούνται με θέματα της Κλιματικής Αλλαγής, ως επίσης και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις και Βιομηχανίες, το Π.Σ.Ε και εκπρόσωποι Θρησκειών.
Σε διάφορα επίπεδα θα εξετασθούν τα θέματα της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Κυότο μέχρι το 2020, θέματα εφαρμογής των προηγούμενων αποφάσεων για δράση για τη Κλιματική Αλλαγή, συζήτηση για τον τρόπο της εφαρμογής της νέας  Παγκόσμιας Συμφωνίας του Παρισιού το προηγούμενο έτος (COP21), οικονομικά θέματα για στήριξη των διαφόρων προγραμμάτων για τη Κλιματική Αλλαγή, παρουσίαση των εκθέσεων Επιτροπών για θέματα Νέας Τεχνολογίας, Επιστημονικά πορίσματα για να περιορισθεί η συνεχόμενη αύξηση της μόλυνσης της ατμόσφαιρας που οδηγεί στην συνεχή αύξηση της θερμοκρασίας του Πλανήτη μας με καταστροφικές συνέπειες για την επιβίωση μας. Ταυτόχρονα οργανώνονται διάφορες συζητήσεις στρογγύλης τραπέζης για να παρουσιασθούν οι νέες προσπάθειες για κοινή δράση για τα προβλήματα της Κλιματικής Αλλαγής, λειτουργούν εκθεσιακοί χώροι για πηγές ενέργειας που δεν προκαλούν μόλυνση (πράσινη οικονομία), ως επίσης και ανακοινώσεις Κυβερνήσεων για νέες δράσεις είτε από Αρχηγούς Κρατών είτε από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος.
Σε ειδική δημοσιογραφική διάσκεψη και σε Πάνελ για θέματα της Κλιματικής Αλλαγής παρουσιάστηκε η θέση των Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά τις πρόσφατες εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στη Κρήτη το περασμένο Ιούνιο, ως επίσης και  Μηνύματα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου (η COP22 πραγματοποιείται στην Αφρικανική Ήπειρον)
Στο επίσημο  κείμενο τής  Ἀγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου με θέμα «Ἡ συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν, καί ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καί λοιπῶν διακρίσεων», για το θέμα της Οικολογικής κρίσης τονίζεται ότι «Ὁ πόθος τῆς συνεχοῦς αὐξήσεως τῆς εὐημερίας καὶ ἡ ἄμετρος κατανάλωσις ἀναποφεύκτως ὁδηγοῦν εἰς τὴν δυσανάλογον χρῆσιν καὶ τὴν ἐξάντλησιν τῶν φυσικῶν πόρων. Ἡ δημιουργηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κτίσις, ἡ ὁποία ἐδόθη εἰς τόν ἄνθρωπον ᾽ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν᾽ αὐτὴν (πρβλ. Γεν. 2.15), ὑφίσταται τὰς συνεπείας τῆς ἁμαρτίας τοῦ ἀνθρώπου: «Τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐπ᾿ ἐλπίδι ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν» (Ρωμ. 8.20-22). Ἡ οἰκολογική κρίσις, ἡ ὁποία συνδέεται πρός τάς κλιματολογικάς ἀλλαγάς καί τήν ὑπερθέρμανσιν τοῦ πλανήτου, καθιστᾷ ἐπιτακτικόν τό χρέος τῆς Ἐκκλησίας ὅπως συμβάλῃ, διά τῶν εἰς τήν διάθεσιν αὐτῆς πνευματικῶν μέσων, εἰς τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν συνεπειῶν τῆς ἀνθρωπίνης ἀπληστίας. Ἡ ἀπληστία διά τήν ἱκανοποίησιν τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν ὁδηγεῖ εἰς τήν πνευματικήν πτώχευσιν τοῦ ἀνθρώπου καί εἰς τήν καταστροφήν τοῦ περιβάλλοντος. Δέν πρέπει νά λησμονῆται ὅτι ὁ φυσικός πλοῦτος τῆς γῆς δέν εἶναι περιουσία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά τοῦ Δημιουργοῦ : «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καί πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. 23,1). Οὕτως, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τονίζει τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ διά τῆς καλλιεργείας τῆς εὐθύνης τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ θεοσδότου περιβάλλοντος καί διά τῆς προβολῆς τῶν ἀρετῶν τῆς ὀλιγαρκείας καί τῆς ἐγκρατείας. Ὀφείλομεν νά ἐνθυμώμεθα ὅτι ὄχι μόνον αἱ σημεριναί, ἀλλά καί αἱ μελλοντικαί γενεαί ἔχουν δικαίωμα ἐπί τῶν φυσικῶν ἀγαθῶν, τά ὁποῖα μᾶς ἐχάρισεν ὁ Δημιουργός». 
Eις το πολυσήμαντο Μήνυμα του η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, μεταξύ άλλων επισημαίνει, «τη αναγκαιότητα της συνεργασίας και της ενότητας των Κυβερνήσεων για κοινές άμεσες δράσεις για να προστατευθεί η Ανθρωπότητα και ο Πλανήτης μας από τα προβλήματα της Κλιματικής Αλλαγής». Εις το Μήνυμα του τονίζεται επίσης ότι  «η εφαρμογή της Παγκόσμιας συμφωνίας του Παρισιού του προηγούμενου έτους  από όλους θα αποτελέσει δυναμική έκφραση της κοινής θέληση των Κρατών του Πλανήτη μας για την ενίσχυση της παγκόσμιας Ασφάλειας και της ειρηνικής συνύπαρξης των Λαών και της ευημερίας όλων μας».  Εις το μήνυμα του η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος , μεταξύ άλλων,  υπογραμμίζει ότι «τα πρώτα θύματα των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής είναι οι φτωχοί και ιδιαίτερα τα  άπορα και ορφανά παιδιά της Αφρικής και των φτωχών χωρών στην Ασία και στην Λατινική Αμερική, εκεί δηλαδή που οι Χριστιανοί της Ευρώπης εισήγαγαν το θεσμό της αποικιοκρατίας και της δουλείας».