23 Ιουνίου 2016

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι συχνότερος στις πόλεις παρά στην ύπαιθρο.

Ο καρκίνος πνεύμονα είναι από τις πλέον σοβαρές κακοήθεις νεοπλασίες. Τα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν μόνο λίγοι ασθενείς με καρκίνο πνευμόνων επιβιώνουν 5 χρόνια μετά τη διάγνωση. 
Στον αέρα των πόλεων έχουν ανιχνευτεί γνωστά καρκινογόνα στοιχεία που προέρχονται από πολλές πηγές, όπως οι εξατμίσεις των αυτοκινήτων, τα καυσαέρια από εργοστάσια ή από μηχανές που χρησιμοποιούν φυσικά καύσιμα. 
Η σχέση μεταξύ των καρκινογόνων που μολύνουν τον αέρα των πόλεων και του καρκίνου του πνεύμονα, μελετήθηκε σε έρευνα
που διεξήγαγαν Νορβηγοί επιστήμονες σε 16.209 άντρες, ηλικίας από 40 έως 49 ετών και που διήρκεσε για 27 χρόνια.
Η μακροχρόνια έκθεση των αντρών αυτών υπολογίστηκε με βάση τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που μετρούνταν κοντά στα σπίτια τους. Με στοιχεία από το αρχείο καρκίνου της Νορβηγίας οι ερευνητές, μελέτησαν τη συχνότητα καρκίνων του πνεύμονα στους άντρες αυτούς σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Κατά την περίοδο παρακολούθησης 418 άντρες παρουσίασαν καρκίνο των πνευμόνων. Όταν λήφθηκαν υπ' όψη οι συνήθειες καπνίσματος, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το ιστορικό υγείας, φάνηκε ότι η έκθεση στο μολυσμένο αέρα των πόλεων αυξάνει τον κίνδυνο προσβολής από καρκίνο του πνεύμονα.
Ο κυριότερος μολυσματικός παράγοντας του αέρα των πόλεων που αύξανε τον κίνδυνο για καρκίνο πνεύμονα ήταν το διοξείδιο του αζώτου, ΝΟ2. Για κάθε αύξηση της τάξης των 10 mg/m3 του διοξειδίου αζώτου κοντά στα σπίτια των αντρών αυτών, ο κίνδυνος για καρκίνο του πνεύμονα αυξανόταν κατά 8%.
Αντίθετα το διοξείδιο του θείου δεν βρέθηκε να συσχετίζεται με την πρόκληση καρκίνου πνεύμονα.
Οι σημαντικότερες πηγές προέλευσης του διοξειδίου του αζώτου είναι οι εξατμίσεις των αυτοκινήτων, τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν φυσικά καύσιμα.
Να υπενθυμίσουμε το γεγονός ότι άλλες έρευνες έδειξαν ότι η αύξηση του διοξειδίου του αζώτου στον αέρα των πόλεων, αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικών επεισοδίων.
Το συμπέρασμα των Νορβηγών ερευνητών είναι ότι ο μολυσμένος αέρας των πόλεων αυξάνει τον κίνδυνο προσβολής από καρκίνο του πνεύμονα.
Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος αυτός φαίνεται μικρός σε σύγκριση με αυτόν που προκαλεί το κάπνισμα, εντούτοις τα στοιχεία που υπάρχουν, τεκμηριώνουν σαφώς τη σχέση αυτή.
Παράλληλα οι ερευνητές τονίζουν ότι ο νοσηρός αυτός περιβαλλοντικός παράγοντας, επηρεάζει όλους ανεξάρτητα της ηλικίας.
Το κάπνισμα παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας που προκαλεί καρκίνο των πνευμόνων. Η αποχή από το κάπνισμα αποτελεί ένα αποτελεσματικό όπλο πρόληψης  του σοβαρού αυτού καρκίνου.
Στην περίπτωση των καρκινογόνων ουσιών που υπάρχουν στον αέρα των πόλεων χρειάζονται και άλλες μελέτες για να διευκρινισθεί καλύτερα σε όλες του τις πτυχές το πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατόν να εξευρεθούν αποτελεσματικότεροι τρόποι πρόληψης.
www.medlook.net