14 Απριλίου 2015

Ποιοι δικαιούνται επίδομα σίτισης, ενοικίου και ρεύματος

Από τις 20 Απριλίου έως τις 20 Μαΐου θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για την χορήγηση παροχών όπως επίδομα σίτισης, ενοικίου και ρεύματος που προβλέπονται στο νόμο για την ανθρωπιστική κρίση. 
Συγκεκριμένα προβλέπεται η δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικών παροχών και η δωρεάν παροχή ποσότητας ρεύματος, 300 kWh ανά μήνα, η χορήγηση του επιδόματος ενοικίου και η επιδότηση σίτισης.
Οι αιτήσεις σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του υπουργείου, όπου θα υπάρχει και αναλυτική πληροφόρηση για τους όρους, τις προϋποθέσεις και την εξέλιξη του προγράμματος.
Ωστόσο όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Διαδικτύου, θα μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) όπου θα τους παρέχεται βοήθεια για τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες υλοποίησης των μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης δημοσιεύθηκαν το απόγευμα της Μ. Πέμπτης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα κριτήρια

Το εισόδημα δικαιούχου των παροχών των άρθρων 1 έως 3 του Νόμου 4320/2015 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος:
 • 2.400 ευρώ ετησίως για μεμονωμένο άτομο και
 •  3.600 ευρώ ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600 ευρώ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ ετησίως.
Με βάση αυτόν τον κανόνα, το εισοδηματικό όριοδιαμορφώνεται ως εξής:
 • Μεμονωμένο άτομο: 2.400 ευρώ
 • Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος: 3.600 ευρώ
 • Οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με δύο εξαρτώμενα μέλη: 4.200 ευρώ
 • Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με τρία εξαρτώμενα μέλη: 4.800 ευρώ
 • Οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη: 5.400 ευρώ
 • Οικογένεια με τέσσερα και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με πέντε και άνω εξαρτώμενα μέλη: 6.000 ευρώ
Τα περιουσιακά κριτήρια είναι τα εξής:
 • Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τα 90.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο και κατά 10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 200.000 ευρώ.
 • Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για τη λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
 • newpost.gr